Taktila Skyltar

En hjälpande hand för alla miljöer!

Lagen Säger:
För offentlig och privat miljö.
I plan och byggnadslagen 1987:10 kapitel 17 paragraf 21 står det
” I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag”
Hur en skylt kan vara utformad ser du i ex. ovan.

För mer information om val av färg, symboler och pris kontakta oss, vi kan det här.

 

 

 

.

 

 

 
Nedladdning Taktila Pdf

Biavision AB Göteborgsv 35- Borås - 504 35 - Tel 033 10 54 54 - Fax 033 23 82 83 - Email info(at)biavision.se